Podmínky použití

Podmínky použití společnosti StartupJobs.com s.r.o., IČO 29153786, DIČ CZ29153786 se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204709 (dále jen “StartupJobs”) pro přístup a užití webových stránek www.bezprace.cz (dále jen “Podmínky”).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti StartupJobs a osob využívajících webové stránky https://www.bezprace.cz/ (dále jen „BezPrace.cz“), a to při vstupu na BezPrace.cz a jeho dalším používání, jakož i další související právní vztahy. BezPrace.cz slouží k propojování uchazečů o práci s HR experty, kteří s nimi konzultují jejich CV a další materiály, případně jim poskytují kariérní poradenství, pracovními nabídkami a dalšími subjekty, které jim mohou pomoci získat práci nebo pomoci s kariérním rozvojem.

1.2. Při registraci nebo jiném užívání BezPrace.cz je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním Podmínek a je povinen dodržovat povinnosti z nich vyplývající. Pokud se Uživatel registruje na BezPrace.cz jako zástupce právnické osoby, je povinen tak učinit pouze v případě, že je oprávněn tuto právnickou osobu zastupovat.

2. Definice pojmů

Pojmy použité v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Podmínky představují tyto podmínky použití;

StartupJobs představuje společnost StartupJobs.com s.r.o., IČO 29153786, DIČ CZ29153786 se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204709;

BezPrace.cz představuje webový portál umístěný na adrese https://www.bezprace.cz;

Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví BezPrace.cz;

HR je specialista, který poskytuje Konzultace Uživateli;

Profil je účet Uživatele, který obsahuje informace a materiály sloužící k získání nového zaměstnání; a

Konzultace je služba, kterou HR poskytuje bezúplatně Uživateli..

3. Přehled služeb pro Uživatele

3.1. BezPrace.cz poskytuje následující služby:

Zveřejnění Profilu na BezPrace.cz, který je předmětem Konzultace ze strany HR.

Zpřístupnění Profilu HR, na jehož základě je poskytnuta Konzultace.


4. Evidence zájemců o práci
4.1. Poskytovatel eviduje Uživatele, kteří mají zájem o práci, v databázi. Při evidenci Uživatelů StartupJobs dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.

4.2. Při vytvoření profilu je Uživatel povinen uvést pravdivé a aktuální údaje. Veškeré uvedené údaje je StartupJobs oprávněno ve vztahu k HR zveřejnit prostřednictvím počítačové sítě internet.

5. Použití portálu BezPrace.cz

5.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při používání BezPrace.cz. Přístup a používáníBezPrace.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání BezPrace.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci a vytvoření Profilu bez udání důvodu. StartupJobs je rovněž oprávněno zrušit již vytvořený uživatelský účet v případě, kdy dojde ze strany Uživatele k porušení povinností vyplývajících z Podmínek.

5.3. Na základě registrace je Uživateli zřízen Profil zabezpečený jménem a heslem. Uživatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zamezit využívání Profilu třetím osobám, které nejsou oprávněny k jeho užití jako zástupci Uživatele, který je právnickou osobou. Profil vytvořený na základě registrace lze kdykoliv zrušit.

5.4. StartupJobs není účastníkem smluvních vztahů mezi jakýmkoli Uživatelem a HR. StartupJobs poskytuje na BezPrace.cz Uživatelům prostor pro uveřejnění Profilů, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu zveřejňovaného Uživateli na BezPrace.cz. StartupJobs neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na BezPrace.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. StartupJobs nenese jakoukoli odpovědnost ani za soubory nahrané Uživateli.

5.5. StartupJobs nezaručuje nepřerušený přístup na BezPrace.cz, včetně uživatelského účtu, ani nezávadnost a bezpečnost BezPrace.cz. StartupJobs neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani HR při realizaci přístupu a užívání BezPrace.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na BezPrace.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou BezPrace.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

5.6. Kliknutím na některé odkazy na portálu BezPrace.cz může dojít k opuštění portálu BezPrace.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

5.7. StartupJobs si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup HR / Uživatele na portál BezPrace.cz.

6. Ochrana osobních údajů a cookies

6.1. Ochrana osobních údajů a používání cookies se řídí Pravidly nakládání s osobními údaji, která jsou uvedena na https://www.bezprace.cz/osobni-udaje , a Pravidly používání cookies, která jsou uvedena na https://www.startupjobs.cz/cookies . Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

6.2. StartupJobs je dále v roli zpracovatele povinno:

řídit se při zpracování osobních údajů v otázkách neupravených těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy; nad rámec těchto pokynů je StartupJobs oprávněno zpracovávat osobní údaje pouze, pokud zpracování připouští příslušné právní předpisy;
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a všech souvisejících skutečnostech, o kterých se dozví při jejich zpracování;
nést odpovědnost za vlastní pracovníky zapojené do zpracování osobních údajů, které zaváže k mlčenlivosti o osobních údajích, o nichž se dozví v souvislosti s jejich zpracováním, a to i po skončení jejich spolupráce se StartupJobs;
přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které zpracovává, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelu zpracování, které provádí;
poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. StartupJobs může Podmínky měnit či doplňovat. Veškeré změny Podmínek budou vždy oznámeny uveřejněním na webových stránkách BezPrace.cz. Příslušné znění Podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na BezPrace.cz. Změnami Podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění Podmínek.

7.2. Pro případ, že vztah související s užitím webové stránky nebo smluvní vztah uzavřený mezi Uživatelem a StartupJobs obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, řídí se tento vztah českým právem. K řešení jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti se vztahem uvedeným v předchozí větě jsou příslušné obecné soudy v České republice.

7.3. V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi StatupJobs a Uživatelem, který je spotřebitelem, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spor podléhat mimosoudnímu řešení určeným subjektem, kterým je Česká obchodní inspekce. Další informace, zejména o způsobu podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu, lze nalézt na webových stránkách www.coi.cz, případně lze určený subjekt kontaktovat na e-mailové adrese adr@coi.cz.

7.4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

7.5. StartupJobs lze kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených na https://www.bezprace.cz/kontakt.

7.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 17.4.2020.