Pravidla nakládání s osobními údaji StartupJobs.com s.r.o.

1. INFORMACE O StartupJobs.com s.r.o.
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost StartupJobs.com s.r.o., IČO: 291 53 786, se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 204709, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „StartupJobs“).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.bezprace.cz (dále jen „uživatel“) a dále HR, kteří konzultují profily uživatelů (dále jen „ HR“).

1.3. StartupJobs plní při zpracování osobních údajů roli správce. StartupJobs je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte při vytvoření a správě profilu.

1.4. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ve StartupJobs: Tereza Müllerová, support@startupjobs.cz, +420 725 875 752.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. StartupJobs zpracovává především údaje, které uvedete při vytvoření a používání Vašeho profilu. Některé osobní údaje jsou pro registraci nezbytné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Při dalším používání profilu můžete uvést zejména údaje o svých pracovních zkušenostech a vzdělání nebo další údaje, které sami uvedete ve svém životopise, včetně fotografie.

2.2. StartupJobs dále zpracovává údaje, které uvedete při odpovědi na uvedené nabídky. Některé identifikační a kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou povinné a jejich uvedení zajistí, že můžete být kontaktování konkrétním HR. Dobrovolně lze uvést další údaje, včetně odkazu na LinkedIn profil a údajů obsažených v životopise.

2.3. Údaje ze sociálních sítí. Přístup k dalším údajům umožníte v případě, že se přihlásíte přes Facebook nebo LinkedIn. Pokud pro přihlášení využijete sociální sítě Facebook, umožníte StartupJobs také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení. V případě sociální sítě LinkedIn zpřístupníte Vaše motto, současnou pracovní pozici a primární e-mailovou adresu spojenou s LinkedIn účtem, případně další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá StartupJobs informace o Vámi prohlížených nabídkách a společnostech nebo nabídkách, na které jste odpověděli a jiné aktivitě na webových stránkách, jako je například vyplňování znalostních testů. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástroje StartupJobs. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které StartupJobs používá, naleznete zde.

2.5. Vytvoření profilu mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3. JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

3.1. StartupJobs používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

3.2. Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při používání profilu uvedete. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.3. Pro vyřízení Vaší žádosti o konzultaci Profilu. Zpracování v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje předání všech osobních údajů, které v žádosti uvedete HR. V souvislosti s vyřízením reakce můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.4. Pro zasílání nabídek a jiných novinek od BezPrace.cz. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, abychom Vás mohli správně oslovit, a e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách.

3.5. Push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní, může StartupJobs zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek.

3.6. Cílení reklamy a vylepšování nabídky StartupJobs. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá StartupJobs informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, zejména o prohlížení nabídek a reakcích na ně. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává StartupJobs statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

3.7. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí StartupJobs pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je StartupJobs vázáno.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
v nastavení uživatelského profilu; nebo
využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

4.3. Push notifikace. Push notifikace je možné zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

4.4. Reference. Souhlas s uveřejněním osobních údajů v referencích na webových stránkách je možné kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány StartupJobs a dále HR, pokud je zažádáno o Konzultaci. Veškeré osoby ve StartupJobs, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

5.2. StartupJobs může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který StartupJobs určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. StartupJobs jako zpracovatele využívá:

Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
The Rocket Science Group, LLC (nástroje pro on-line marketing);
SuperNetwork s.r.o. (nástroje pro on-line marketing);
Retyp, LLC (nástroje pro on-line marketing);
případně další.

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. StartupJobs zpracovává osobní údaje u registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.

6.4. Doby zpracování osobních údajů získaných pro uveřejnění referencí jsou dohodnuty individuálně. Na základě Vašeho souhlasu přestane StartupJobs tyto údaje nadále zpracovávat.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na StartupJobs a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů , které StartupJobs zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo StartupJobs.
Přístup k údajům, které jste poskytli StartupJobs při založení a využívání profilu, v reakci na uveřejněnou nabídku, nebo jakkoli jinak na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva Vás StartupJobs informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může StartupJobs efektivně vyřídit reakce na zveřejněné nabídky.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že StatupJobs zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již StartupJobs nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva StartupJobs zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od StartupJobs k jinému subjektu, kdy StartupJobs předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Pokud se domníváte, že StartupJobs zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od StartupJobs požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Vždy je možné se obrátit i přímo na CEO StartupJobs.cz na filip@startupjobs.cz. Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností StartupJobs se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

8. BEZPEČNOST

8.1. StartupJobs dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). StartupJobs klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany StartupJobs pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

9. VZTAH SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

9.1. StartupJobs, HR a další třetí strany, které pro StartupJobs dílčím způsobem zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování jako správci a zpracovatelé. Vztah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly, a dále příslušnými právními předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

9.2. Zákazníci a zpracovatelé využívaní StartupJobs jsou povinni, s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelům zpracování, která provádí, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které jim StartupJobs poskytne.

9.3. StartupJobs, HR, nebo další třetí strany, jsou povinny zejména:

ohlašovat všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit řádnost zpracování osobních údajů;
poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případných porušení zabezpečení;
poskytovat vzájemnou součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování jejich práv podle těchto pravidel; a
řídit se při zpracování osobních údajů příslušnými právními předpisy.

9.4. Zpracovatelé využívaní StartupJobs mohou do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze po předchozím písemném souhlasu StartupJobs. StartupJobs je oprávněno kdykoli vznést námitku proti zapojení jakéhokoli zpracovatele. Zpracovatelé jsou povinni zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto pravidlech. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá za plnění jeho povinností ve vztahu k StartupJobs prvotní zpracovatel.

9.5. StartupJobs, HR, nebo další třetí strany, nesou vždy odpovědnost za vlastní pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování.

9.6. Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze zákonných důvodů StartupJobs, HR, nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje, včetně všech jejich kopií.

9.7. StartupJobs, HR, nebo další třetí strany, jsou povinny si poskytovat vzájemnou součinnost při zpracování osobních údajů podle těchto pravidel a poskytovat si veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění jejich povinností obsažených v těchto pravidlech. V případě potřeby jsou zpracovatelé využívaní StartupJobs povinni umožnit audity nebo inspekce prováděné přímo StartupJobs nebo nezávislým auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

10. KONTAKT

10.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na StartupJobs e‑mailem na adresu info@bezprace.cz nebo na telefonním čísle +420 725 875 752.

11. ÚČINNOST

11.1. Tato pravidla jsou účinná od 17.4.2020.

StartupJobs.com s.r.o.